Giỏ hàng
Giỏ hàng : 0 Sản phẩm
Tổng tiền : 0.0 VNĐ
Thanh toán
Đăng nhập
Xin chào Bạn.
Đăng nhập Đăng ký
Điện thoại hỗ trợ
Liên hệ: (08) 3848 7238
(04) 2216 8488
Hotline: 0908 16 98 98
Hỗ trợ trực tuyến
My status
TRANG CHỦ
DỊCH VỤ
SẢN PHẨM
LIÊN HỆ
HƯỚNG DẪN
GIỎ HÀNG
Từ khóa Tìm  
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng  Những điều k


Những điều khoản sử dụng (“Điều Khoản”) quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của Vietstock, vietstock.com và mọi trang web liên kết (“trang web”). Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

Định nghĩa

Những định nghĩa sau đây sẽ được sử dụng xuyên suốt trừ khi có thông báo khác:-

* "Điều Khoản": Điều khoản sử dụng
* "trang web": order.vietstock.com.vn, vietstock.com và mọi tên miền hoặc trang web liên kết có liên quan

Những Điều Khoản này quy định việc quý khách sử dụng trang web của Vietstock. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.
Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tư liệu có trên trang web này được bảo vệ theo luật bản quyền. quý khách chỉ có thể sử dụng trang web này vào mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ trong chừng mực được cho phép theo luật bản quyền có liên quan, quý khách không được sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, gửi đi, lưu trữ, xuất bản hoặc phân phối tư liệu trên trang web này, hoặc tạo ra bất cứ tư liệu nào khác dựa trên tư liệu trên trang web này, khi chưa được Vietstock chấp thuận từ trước bằng văn bản.

Các nhãn hiệu (cho dù có hay không có đăng ký) và lô-gô không được phép sử dụng hoặc chỉnh sửa dưới mọi hình thức khi chưa được Vietstock chấp thuận từ trước bằng văn bản.

Trang web, sản phẩm, công nghệ và các quy trình có trên trang web này có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của Vietstock hoặc các bên thứ ba. Không có giấy phép nào được cấp đối với những quyền sở hữu trí tuệ đó ngoài nội dung được nêu trong Điều Khoản này. Việc sử dụng trang web này của quý khách không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai dưới mọi hình thức.

Email, Fax và những hình thức Truyền thông Điện Tử khác

Khi quý khách yêu cầu được nhận hành trình hoặc những tài liệu khác có liên quan tới chuyến bay qua email, fax hoặc những hình thức truyền thông điện tử khác (bao gồm cả tin nhắn điện thoại), việc không nhận được thông tin đó không có nghĩa là đăng ký sử dụng không thành công. Việc sử dụng sản phẩm dịch vụ được coi là thành công và hoàn tất sau khi đã thanh toán tiền và đươc chấp thuận. Trong mọi trường hợp tranh chấp, thông tin đăng ký trong cơ sở dữ liệu của Vietstock là hồ sơ vận chuyển chính, và sẽ có giá trị hơn.

Vietstock không chịu trách nhiệm đối với việc cung cấp bất cứ hình thức truyền thông điện tử nào.

Trang Bên Ngoài

Trang web này có thể chứa những liên kết tới, hoặc những cơ cấu, trang web của các bên thứ ba (“trang bên ngoài”). Vietstock không phải duy trì hay cập nhật các liên kết.

Liên kết tới, hoặc cơ cấu của những trang bên ngoài không nên hiểu là bất cứ sự tán thành, chấp thuận, gợi ý hoặc ưu tiên nào của Vietstock dành cho những người sở hữu hoặc điều hành trang bên ngoài đó, hoặc cho bất cứ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được nêu trên những trang bên ngoài trừ khi được chỉ định cụ thể trên trang web này.

Vietstock không bảo đảm và không chấp nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tư liệu có chứa trên những trang bên ngoài.

Bảo mật

Khi quý khách đăng ký dịch vụ hoặc truy cập thông tin thành viên của mình, một máy chủ bảo mật sẽ được sử dụng. Tầng Máy Chủ Bảo Mật (SSL) mã hóa thông tin quý khách gửi qua trang web này. Vietstock không bảo đảm về mức độ bảo mật hoặc hiệu quả của quy trình mã hóa đó và Vietstock không chịu trách nhiệm đối với những sự kiện phát sinh do việc truy cập trái phép thông tin mà quý khách cung cấp.

Cookie

Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt web trên máy tính của quý khách. Mọi máy chủ web (bao gồm cả máy chủ này) có thể:

* Lưu trữ một hoặc nhiều cookie trong trình duyệt của quý khách;
* Yêu cầu trình duyệt của quý khách gửi dữ liệu này lại cho máy chủ web; hoặc
* Yêu cầu trình duyệt của quý khách gửi một cookie đã được một trang khác trong cùng tên miền internet lưu trữ trên trình duyệt của quý khách. Ví dụ, tất cả máy chủ trong tên miền vietstock.com.vn có thể truy xuất một cookie do máy chủ web vietstock.com.vn thiết lập.
* Trang web này có thể lưu trữ những cookie trên trình duyệt web của quý khách để cải thiện dịch vụ cho quý khách trong những lần truy cập sau vào trang web này.

Bằng cách sử dụng các cookie, các trang web có thể theo dõi thông tin về việc sử dụng của khách truy cập trang và cung cấp nội dung theo yêu cầu. Hầu hết các trình duyệt web có thể được thiết lập để thông báo cho người sử dụng khi có một cookie được nhận, cho phép quý khách chấp thuận hoặc từ chối. quý khách cũng có thể kiểm tra những cookie được trình duyệt web của quý khách lưu trữ và xóa bỏ bất cứ cookie nào mà quý khách không muốn.

Nếu quý khách vô hiệu hóa việc sử dụng các cookie trên trình duyệt web của mình hay xóa bỏ hoặc từ chối một số cookie cụ thể từ trang web này hoặc những trang được kết nối, quý khách có thể không truy cập được tất cả những nội dung và phương tiện trợ giúp của trang web này.

Khước từ Trách Nhiệm và Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

Trừ trường hợp việc hành động như dưới đây sẽ làm cho bất cứ phần nào trong các Điều Khoản này trở thành bất hợp pháp, không có giá trị hoặc không thể thực thi, Vietstock:

* Không chấp nhận tất cả mọi điều kiện và bảo đảm được hàm ý những Điều Khoản này;
* Ðến mức độ tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, không có trách nhiệm đối với quý khách hoặc bất cứ ai khác về mọi thiệt hại hoặc tổn thất, tuy cho dù đươc gây ra như thế nào (bao gồm cả do sơ suất), mà có thể phải gánh chịu trực tiếp hoặc gián tiếp, liên quan tới việc sử dụng trang web này; và
* Không chấp nhận trách nhiệm pháp lý (cho dù trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả do sơ suất) hoặc quy chế) đối với mọi thiệt hại hoặc tổn thất đặc biệt, gián tiếp hoặc mang tính hậu quả (kể cả nhưng không giới hạn ở tổn thất về thu nhập và tổn thất hoặc thiệt hại về dữ liệu) phải chịu hoặc gánh chịu liên quan đến trang web này.
* Không giới hạn nội dung khước từ trách nhiệm chung, Vietstock:
o Không bảo đảm về sự hoàn thiện hoặc chính xác của mọi tư liệu hoặc về sự phù hợp cho các mục đích tổng quát hoặc sự phù hợp cho một mục đích riêng biệt. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với quý khách hoặc bất cứ ai khác nếu xảy ra lỗi trong thông tin trên trang web này hoặc nếu thông tin đó không cập nhật;
o Sẽ không chịu trách nhiệm đối với hiện tượng ngắt quãng của trang web này; và
o Không chịu trách nhiệm đối với quý khách hoặc bất cứ ai khác nếu xảy ra việc hệ thống máy tính của quý khách bị hư hại hoặc bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng trang web này hoặc một trang bên ngoài. quý khách phải tự áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng bất cứ lựa chọn nào của quý khách khi sử dụng trang web này không bị virut hoặc bất cứ mối đe dọa nào khác có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho hoạt động của hệ thống máy tính mà quý khách sử dụng.

Liên kết với Vietstock.com.vn

quý khách không được liên kết với trang này khi chưa được Vietstock cho phép từ trước bằng văn bản. Việc sử dụng bất cứ công nghệ cắt hình hoặc chụp hình tự động để lấy thông tin từ trang này mà không được Vietstock cho phép từ trước bằng văn bản có thể là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Vietstock .

 

Thẻ hỗ trợ
   
TRANG CHỦ DỊCH VỤ SẢN PHẨM CHÍNH SÁCH THỎA THUẬN LIÊN HỆ GIỎ HÀNG